Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, September 24, 2013

Để giết một người Mỹ!

image

Bạn có thể bỏ qua mẫu tin này trong hàng đống tin tức hàng ngày, nhưng hiện nay có báo cáo cho biết một người nào đó ở Pakistan đã đăng quảng cáo trên báo chí là sẽ trao một giải thưởng cho bất cứ người nào giết được một người Mỹ, bất kỳ người Mỹ nào cũng được.

image
Vì thế nha sĩ người Úc này, ngay ngày hôm sau, đã viết một bản thông báo cho mọi người hiểu tường tận người Mỹ là ai, người Mỹ là thế nào, để mọi người có thể nhận diện khi gặp một người Mỹ!

Một người Mỹ có thể là một người Anh, hoặc người Pháp, người Ý, người Ái Nhĩ Lan, người Đức, người Tây Ban Nha, người Ba Lan, người Nga hoặc người Hy Lạp.

image
Một người Mỹ cũng có thể là một người Canada, người Mễ Tây Cơ, người từ Châu Phi, người Ấn Độ, người Trung Quốc, người Nhật, người Việt Nam, người Hàn Quốc, người H’ Mông, người Khmer, người Thái Lan, người Úc, người Mã Lai, người Iran, người Trung Đông, người Ả Rập, người Pakistan hoặc người Afghanistan.

Một người Mỹ còn có thể là người Comanche, người Cherokee, người Osage, người Blackfoot, người Navaho, người Apache, người Seminole hoặc là con dân của một trong những bộ tộc thổ dân da đỏ bản địa Mỹ trước kia.

Người Mỹ có thể theo đạo Thiên Chúa giáo, đạo Tin Lành, Do Thái giáo, đạo Phật, đạo Hồi.

Sự thật là số người theo đạo Hồi ở Mỹ đông hơn là ở Afghanistan.

Sự khác biệt duy nhất là ở Mỹ, người ta có thể tự do sùng bái một tín ngưỡng nào đó mà họ đã lựa chọn.

image
Người Mỹ cũng có thể là một người được quyền tự do không tin vào bất kỳ tín ngưỡng nào.

Chính vì thế mà họ sẽ chỉ phải trả lời trước Thượng Đế, chứ không phải là trước nhà cầm quyền hoặc trước một nhóm vũ trang nào đó tự phong cho mình cái quyền phát ngôn thay cho nhà cầm quyền hay Thượng Đế.

Người Mỹ sống trong một đất nước trù phú nhất thế giới.

Cội nguồn của sự trù phú này là ở Tuyên ngôn Độc Lập của họ, thừa nhận rằng Thượng Đế đã ban cho mỗi người cái quyền được tự do mưu cầu hạnh phúc.


Người Mỹ rất độ lượng.

image
Người Mỹ đã chìa tay ra để giúp đỡ tất cả những dân tộc nào cần đến mình trên thế giới, mà chưa bao giờ đòi hỏi được trả ơn.

Khi đất nước Afghanistan bị xâm chiếm bởi quân đội Soviet 20 năm trước đây, người Mỹ đã đến cùng với vũ khí và tiếp liệu giúp cho người dân xứ này đứng lên giành lại đất nước!

image
Trước ngày 11 tháng 9 định mệnh ấy, người Mỹ đã viện trợ cho dân nghèo Afghanistan với số lượng nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới.

Biểu tượng quốc gia của Mỹ.

image
Tượng Nữ Thần Tự Do chào mừng những người đói nghèo và kiệt sức, những người đã bị chính quê hương mình từ chối, những kẻ vô gia cư, những người bị dập vùi sau cơn bão tố!

Thế rồi, sau đó chính họ là những người đã xây dựng nên nước Mỹ của ngày hôm nay!

Một số người trong số họ đang làm việc tại Tòa Tháp đôi (New York) vào buổi sáng 11  tháng 9 năm 2001, phấn đấu làm sao có được một mức sống tốt hơn cho gia đình của mình!

image
Thống kê cho thấy các nạn nhân ở tòa Tháp Đôi (New York) hôm ấy đã đến từ ít nhất 30 quốc gia, nền văn hóa, và ngôn ngữ ban đầu khác nhau, kể cả những kẻ trước kia đã từng giúp đỡ và ủng hộ các tên khủng bố.

Vậy bạn hãy cố gắng giết một người Mỹ nếu bạn thực sự phải làm như thế!?

       Hitler đã giết!

       Tướng Tojo của phát xít Nhật cũng đã giết!

       Stalin, Mao Tse-Tung, cùng các tên bạo chúa khát máu khác trên thế giới cũng đã giết!...

Nhưng khi giết hại người Mỹ như vậy tức là bạn đã tự giết hại chính mình!

Vì người Mỹ không phải là một người đặc biệt ở một nơi đặc biệt nào đó trên trái đất này.

Họ là hiện thân cho tinh thần tự do của loài người!

image
Tất cả những người cùng đề cao tinh thần tự do ấy, cho dù họ ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này thì cũng được xem như là mộtngười Mỹ!

Hãy để thông điệp này bay đi!
Xin hãy để nó bay đi khắp thế giới!
Hãy giúp nó luân chuyển giữa tất cả các bạn bè của chúng ta.
Nó sẽ nói lên tất cả, nói tiếng nói tự do chung cho tất cả chúng ta!
Xin đừng xóa mà hãy gửi nó đi!
Xin cảm ơn tất cả các bạn!

(Lá thư này được viết bởi một nha sĩ người Úc. Biên dịch theo bản gốc tiếng Anh)

To kill an American!
image
You can ignore this message in a bunch of news every day, but there are now reports that someone in Pakistan had advertised in the press is going to give a prize to anyone who kills an American, any American will do.

So an Australian dentist the next day wrote a message for every American who fully understand is, how is the U.S., so people can identify as having an American!

An American may be a British, or French, Italian, Irish, German, Spanish, Polish, Russian or Greek.

An American may also be a Canadian, Mexican, people from Africa, the Indians, the Chinese, the Japanese, the Vietnam, Korean, Hmong, Hmong, Khmer, Thai Lan, an Australian, the Malays, the Iranians, the Middle East, Arab, Pakistani or Afghan.

An American may also be a Comanche, Cherokee, Osage people, the Blackfoot, the Navaho, the Apache, Seminole or is the child of one of the local Indian tribes native Americans before.

Americans can Christians Catholic, Protestant, Jewish, Buddhist, Muslim.
The truth is that some Muslims in America than in eastern Afghanistan.

The only difference is in the U.S., people are free to worship a religion that they choose.

Americans can also be a freedom not to believe in any creed.

Therefore, they will only have to answer before God, not before the authorities or before a certain armed groups styled themselves the right to speak on behalf of God or government.

Americans live in a rich country in the world.

The source of this richness in their Declaration of Independence, recognize that God has given each person the freedom to pursue happiness.

Americans are very generous.

Americans reach out to help all those people who need to their world, which has never been required to repay.

When Afghanistan was invaded by the Soviet army 20 years ago, Americans came with arms and supplies to help the people of this country stand up to regain the country!

Before September 11 fateful, the U.S. aid to Afghanistan with the number of poor people than any other country in the world.

America's national symbol.

Statue of Liberty to celebrate the hunger and exhaustion, those who have been denied their own country, the homeless, those who were buried after the storm die!

Then, then it is they who have built America today!

Some of them are working in the Twin Towers (New York) in the morning September 11, 2001, how can strive to be a better life for his family!

Statistics show that the victims in the Twin Towers (New York) that day came from at least 30 countries, cultures, and different first languages​​, including those who had previously help and support protection of terrorists.

       So you try to kill an American if you really must do so!?

       Hitler killed!

       General Tojo 's Japanese fascists killed!

       Stalin, Mao Tse - Tung, and the other blood-thirsty tyrants in the world have killed! ...

But when Americans kill so you've just killed yourself free!

Because Americans are not a particular people at a particular place on earth.

They embody the free spirit of mankind!

All those who uphold the spirit of freedom, whether they are anywhere in the world is also considered to be an American!

Let this message go flying!
Please let it fly around the world!
Please help it switch between all of our friends.
It will say it all, saying free speech for all of us!
Please do not delete that please send it!

Thank you all!

(This letter was written by an Australian dentist. Compiling the English original)
 
Nam Yết chuyển

No comments: