Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Monday, March 11, 2013

Yểm trợ các nhà đấu tranh dân chủ trong nước đang bị cộng sản tù đầy,


Yểm trợ các nhà đấu tranh dân chủ trong nước đang bị cộng sản tù đầy, do Cộng Đồng Việt Nam San Diego tổ chức ngày 10-3-2013.

No comments: