Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, October 22, 2016

60 years later, Hungarians recall ill-fated revolution | KyivPost

HoangsaParacels: 60 năm sau, sự tái diễn của lịch sử đã và đang xảy ra tại tại Vũng Áng, Hà Tĩnh và Quỳnh Lưu, Nghệ An, liệu nhà cầm quyền Hà Nội vẫn còn dã tâm dìm nhân dân hai tình này xuống biển máu, hay chỉ cố tình xả lũ làm vô sản hoá đám dân "phản động" này.


Bill Laurie: Hungarian revolt against Russian occupies drew all "news" attention away from the '56 Nghe An- Quynh Luu uprising in Viet Nam, when people had had their fill of communist idiocy and barbarity.    Today most high school and college students know NOTHING of either, nothing of communism's blood trail throughout the decades.

No comments: