Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, July 22, 2017

TỘI ÁC VIỆT CỘNG-Ngô Minh Hằng


TỘI ÁC VIỆT CỘNG

Ai yêu đất nước sơn hà
Cộng đem ra xử như là tội nhân
Bàn tay tắm máu lương dân
Những người tài trí cộng cần triệt tiêu
Tinh hoa đất nước bao nhiêu
Cộng gom cộng giết, càng nhiều càng hay
Máu dân lênh láng từng ngày
Bảy mươi năm chửa dừng tay bạo tàn !
Cộng còn cai trị Việt Nam
Thì người dân Việt chết oan còn nhiều !


Ngô Minh Hằng

No comments: