Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, July 20, 2017

Tướng Lê Đức Anh bán đứng đảo GẠC MA và 64 bộ đội cho giặc TQ

No comments: