Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, December 21, 2017

NĂM 2017 NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐÃ KÝ 27 HIỆP ƯỚC VỚI TÀU VN ĐÃ MẤT 15.420 KM VUÔNG LÃNH THỔ. CÓ AI BIẾT KHÔNG?


Xem báo cáo của Ngân hàng Dữ liệu Thế giới về diện tích VN trước và sau khi mất ở đây:
...See More

No comments: