Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, August 20, 2013

Nỗi Đau Quê Hương Vivian Huỳnh 13 tuổi

  Một cô bé chỉ mới 13 tuổi mà có những suy nghĩ sâu sắc về lòng yêu nước,yêu dân tộc,thật đáng khâm phục.

No comments: