Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, May 19, 2015

Tượng Hồ, Tượng Mẹ, Tượng Mao....

Ông Hồ
Ông Mao


Ông Mao đầu làng, 
Ông Minh đầu đình
Ông Kim lại gặp ông Mao
Ông Mao lại gặp ông Minh
Ông Mao
Ông Hồ

Ông Mao
Ông Kim

Ông Mao
Mẹ VCTượng Mẹ sao giống tượng Mao??Các cháu bắt các bác giơ tay mỏi quá.

No comments: