Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Monday, August 21, 2017

Bài Học của Tướng Lee - Mạnh Kim

Bài hc chung cho c người Vit

S kin bđng kinh khng ti Charlottesville (bang Virginia) ngày 12-8-2017đã bđu mt phn t mâu thun dai dng gia phe ng h duy trì tượng tướng Robert E. Lee và phe yêu cu d b. Ngay t hi còn sng, tướng Lee đãtiêđoáđiu này.

 Jonathan Horn, tác gi quyThe Man Who Would Not Be Washington: Robert E. Lee's Civil War and His Decision That Changed American History, cho biết, sau khi Ni chiến Hoa K kết thúc và tướng Lee tr thành ch tch Washington College (Lexington, Virginia) năm 1865, ông nhiu lđượđ ngh dng tượng nhưng luôn t chi vì cho rng điđó s khiến nhng người chiến thng (phe Liên bang) gin d. Trong lá thư 1866, ông viết: V vic dng mt tượng đài như vy như mt hình thc suy tưởng, tôi tin rng, cho dù điy có mang li cm giác tri ân cho min Nam như thế nào thì hành đng này trong điu kin hin ti cđt nước cũng ch mang lnh hưởng trì tr thay vì thúđy thành qu và s tiếp ni…”.
Tháng 6-1866, tướng Lee cũng bác b đ xut dng tượng Stonewall Jackson, v tướng mà tài năng và s ni tiếng ch đng sau mình. Ông nói rng s làkhông công bng khi yêu cu gia đình các cu binh Liên minh (Confederate, phe min Nam) quyên tiđ dng tượng trong khi h đang vt v mưu sinh sau chiến tranh. Ba năm sau, khi Hip hi tưởng nim chiến trn Gettysburgmđếđđim lch s trênhm d l đng th cho các công trình đá hoa cương tưởng nim, tướng Lee nh nhàng t chi và nêu lý do: Tôi nghĩ rng s khôn ngoan tinh tế hơn, nếđng m ra nhng vết loét chiến tranh mà nên hc theo tm gương ca các quc gia luôn c gng xóa b du vết xung đt ni chiếđng thi cam kết cùng nhau quên lãng nhng xúc cm tng được sinh ra (và gây mâu thun thi chiến tranh).

Lee tin rng thay vì b tin ca ln thi gian đ tưởng nim các v tướng Liên minh, Tt c nhng gì tôi nghĩ có th làm bây gi là tr giúp nhng ph nđáng kính và rng lượng khi h n lc bo v nhng ngôi m và ghi du nhngđđim an ngh ca nhng ngườđã ngã xung và trông ch ngày mai tđp hơn  tướng Lee viết năm 1866. Trong nhng năm cuđi, Lee không viết bt k hi ký nào k li các chiến tích “Bc chinh. Thay vàđóông viết mt quyn tiu s ngn v b mình, Henry Light-Horse Harry Lee, mt người hùng ca cuc chiến giành đc lp nước M. S gia Jonathan Horn cho biết thêm, tướng Lee thm chí không muđược chôn trong b quân phc Liên minh hin hách, và còn yêu cu các cu binh Liên minh không vn quân phc cũng nhưmang c Liên minh đến d đám tang ông.

Bc tượng gây tranh cãi ti Charlottesville (Virginia), đượđiêu khc gia Henry Merwin Shrady bđu thc hin và được Leo Lentelli hoàn thành, đã hin din k t năm 1924 nhưng vài năm gđây nó được mt s cư dân, viên chđa phương ln vài t chc yêu cu d b. Lo s ca Lee đã thành s tht: nhng khơi gi quá kh d duy trì xúc cm cho tương lai và xúc cm thường tr thành ngòi n cho nhng rn nt và xung đt cho mt dân tc tng chia ct và binhđao bi ni chiến.

Ch nhng tượng đài lch s ghi danh các anh hùng và chiến công chng ngoi xâm mi tht s là quá kh cđược gi gìn và nhc nh hu thế, ch không phi nhng nhân vt hoc dn chiến tích ca bên này hay bên kia sau cuc ni da xáo tht vi chính đng bào mình. Cái giá phi tr sau nhng cuc h hê lch s ca mt dân tc t chi hòa hp hoc tht bi trong hòa hp thường là s đđ trong mt tâm trng h hê không kém, mt khi lch s được viết li, như mt quy lut t nhiên rng không có gìlà bt biến và vĩnh hng. Càng nhiu tượng đài thì s đđ càng d di vàcàng khng khiếp.Posted by: lpk 116
ST chuyen

No comments: