Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, May 19, 2018

Ký tên vào trang mạng:  http://baovecongdong.com
CỘNG ĐỒNG VIỆT-NAM SAN DIEGO
(Vietnamese Community of San Diego)
P.O. BOX 710701, SAN DIEGO, CA 92171
Tel: 858-610-4774/619-723-4420

  
THÔNG BÁO

V/v: DỰ LUẬT SB 895 (TNS JANET NGUYỄN) - LẬP CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG
DẠY VỀ KINH NGHIỆM NGƯỜI TỴ NẠN MỸ GỐC VIỆT


Trong cố gắng đẩy mạnh sự hiểu biết về hoàn cảnh của người tị nạn Mỹ gốc Việt, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn vừa đệ trình Dự Luật SB 895 đòi  hỏi lập ra chương trình giảng dạy mô hình liên quan đến hành trình đi tìm tự do của người tị nạn Mỹ gốc Việt. Mục tiêu của SB 895 là lập ra một chương trình giảng dạy mô hình để các học khu toàn Tiểu Bang California có thể tiếp cận khi dạy về Chiến Tranh Việt
Nam và thời kỳ hậu Chiến Tranh Việt Nam.

Xin hãy tham gia cùng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, trong cố gắng gìn giữ những câu chuyện lịch sử của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, để các con em thế hệ trẻ của chúng ta có thể hiểu lịch sử và sự ảnh hưởng đối với thế giới như thế nào.

Vào sáng ngày thứ hai, 14/05/18, TNS Janet Nguyễn đã điều trần Dự Luật SB 895 trước Ủy Ban Chuẩn Chi Thượng Viện tại Sacramento với sự tham dự đông đảo của gần 5oo đồng hương đến từ nhiều nơi, trong đó có phái đoàn Cộng Đồng Việt Nam San Diego.  

Chúng ta cần có trên 20,000 chữ ký trước ngày 25/05/2018 để Dự Luật SB 895 được thông qua bởi Ủy Ban này.  

Xin quý Đồng Hương ký tên cùng kêu gọi người thân, bạn hữu ủng hộ Dự Luật SB 895 để tiếng nói của người Việt Nam chúng ta được nghe bằng cách:

1-Ký tên vào bản kiến nghị, xin gọi: Đặng Kim-Trang:           858-610-4774
 Nguyễn Văn Lực:           858-699-7985
 Nguyễn Thanh Hương:  619-723-4420
 Lê San:                           619-721-4161
             Ngô Thu:                  858-717-6170

2- Ký tên vào trang mạng:  http://baovecongdong.com
Kính Thông Báo.
San Diego, ngày 14 tháng 5 năm 2018
Đặng Kim-Trang
Chủ Tịch CĐVNSD

No comments: