Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Wednesday, May 29, 2013

THE NATIONAL MEMORIAL DAY PARADE 2013


You are invited to view Nhat Hung's photo album: THE NATIONAL MEMORIAL DAY PARADE 2013
THE NATIONAL MEMORIAL DAY PARADE 2013
May 27, 2013
by Nhat Hung
Message from Nhat Hung:
MỘT VÀI HÌNH ẢNH LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ VNCH, CỘNG ĐỒNG VN VÙNG THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN VÀ VÙNG PHỤ CẬN THAM GIA DIỄN HÀNH "THE NATIONAL DAY" NGÀY 27 THÁNG 05 NĂM 2013 TẠI THỦ ĐÔ HTĐ. HÌNH ẢNH DO NHẤT HÙNG < HỘI VIÊN VNPS, CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ THƠ ẢNH HOA THỊNH ĐỐN THỰC HIỆN>
If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=5882880954563802785&authkey=Gv1sRgCL6D8Y3uqtaWcQ&feat=email
To share your photos or receive notification when your friends share photos, get your own free Picasa Web Albums account.Add a comment...
Duy Quan Sacto chuyển

No comments: