Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, October 26, 2017

26-10-1956 Tổng Thống Ngô Đình Diệm công bố Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa.

No comments: