Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, September 24, 2016

Hình Ảnh San Diego Miramar Air Show 23/9/2016


Thả quân
Hành quân phối hợp thuỷ bộ không trợ cuả Thuỷ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ
Quân ta đã về
Hoa lạc giưã rừng gươm
F 16 Viper
Biển lưả
F 35B biểu diễn đáp thẳng đứng

Phi đội cuả Toán Breiling Jet biểu diễn bay hợp đoàn
Phi đội cuả Toán Breiling Jet biểu diễn bay hợp đoàn
US Navy Blue Angel


Blue Angle biểu diễn đấu kiếm trên không
Nhảy dù chính xác

Hình ảnh: TC Hải

No comments: