Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, September 17, 2016

Thư Mời Giỗ Húy Nhật Đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn


Nhân dịp Giỗ Húy Nhật Đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, vị anh hùng văn võ song toàn đã lãnh đạo quân dân đánh thắng 3 lần quẩn Mông Cổ. Quân chủng Hải Quân đã tôn vinh ngài là Thánh Tổ Hải Quân vì những chiến công hiển hách của ngài trên biển cũng như trên bộ.

Thư Mời


Nhân dịp Giỗ Húy Nhật Đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, vị anh hùng văn võ song toàn đã lãnh đạo quân dân đánh thắng 3 lần quẩn Mông Cổ. Quân chủng Hải Quân đã tôn vinh ngài là Thánh Tổ Hải Quân vì những chiến công hiển hách của ngài trên biển cũng như trên bộ.
Theo truyền thống hàng năm, Hội Hải Quân Hàng Hải sẽ phối hợp với Công Đồng Việt Nam, Hội Đền Hùng San Diego tổ chức lễ Giỗ của ngài vào lúc:

10:00AM, ngay 09/18/2016 
tại Hội Đền Hùng;
4120 30th St #104, San Diego, CA 92104
Phone:  (619) 282-3771

Trân trọng kính mời quý đồng hương, quý anh chị em Hải Quân Hàng Hải đến thăm dự đông đủ.

T.M BCH Hội HQHH/SD

Dương Hồng

Hội Trưởng


No comments: