Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, April 22, 2012

Báo TQ hăm đối đầu vũ trang với Mỹ trên Biển Đông


NgV
Biển Đông: Báo Trung Quốc cảnh báo về cuộc đối đầu vũ trang với Mỹ trên biển

Tờ báo quân sự hàng đầu của Trung Quốc đã cảnh báo Mỹ về cuộc tập trận quân sự Mỹ-Philippines sẽ thổi bùng nguy cơ đối đầu vũ trang trên biển.

Mt t báo quân s hàng đu ca Trung Quc đã cnh báo M hôm 21/4 rng, cuc tp trn quân s M-Philippines s thi bùng nguy cơ đi đu vũ trang trong vn đ tranh chp Bin Đông.
Bài bình lun trên t Quân gii phóng Trung Quc đã đưa ra li cnh báo gay gt nht t phía Bc Kinh v nhng căng thng vi Philippines trên vùng bin đang tranh chp mà c hai nước gn đây đã điu tàu đến đ khng đnh quyn li ca mình.

Tun này, quân đi M và Philippines đã bt đu mt cuc tp trn hi quân thường niên trong 2 tun l và trong bi cnh Bc Kinh và Manila đã cáo buc ln nhau vì vic xâm hi vào vùng bin có ch quyn gn bãi cn Scarborough (Hoàng Nham), phía tây ca mt căn c cũ ca hi quân Mỹ trước kia ti vnh Subic.
Cuc tp trn chung được t chc ti các vùng bin khác nhau trên khp Philippines.
"Bt c ai tinh tường đã nhìn thy t lâu rng đng sau nhng cuc tp trn đã gây ra mt tâm lý v vn đ Bin Đông s b đưa đến mt ngã ba đường hướng ti cuc đi đu quân s và gii quyết thông qua lc lượng vũ trang" - bài bình lun trên t báo vn là cơ quan ngôn lun chính ca Quân Gii phóng Nhân dân Trung Quc cho hay.
"Thông qua hình thc can thip này, M s ch khuy đng tình hình toàn b Bin Ðông và điu này chc chn s có tác đng ln ti hòa bình và n đnh khu vc" - bài báo viết.
Đến nay, Trung Quc và Philippines vn căng thng trong các tranh chp v bãi cn không có người mà Philippines gi là bãi cn Panatag và Trung Quc gi là Hoàng Nham, cách khong 124 dm hi lý ngoài khơi đo chính Luzon ca Philippines.
Bài vi
ết trên t báo cũng nói thêm: "Chiến lược quay tr li khu vc châu Á-Thái Bình Dương ca M mang ý nghĩa ca mt s thay đi trong chiến lược tp trung quân s...M có ý đnh c gng lôi kéo nhiu quc gia hơn vào vic khuy đng tình hình Bin Đông."

T cui năm 2010, Trung Quc đã tìm cách làm gim căng thng vi M trong nhiu vn đ như chính sách thương mai, tin t, các tranh chp khu vc.
Tuy nhiên, nhiu chuyên gia cho rng Trung Quc vn còn cnh giác trước các d đnh quân s ca M trên khp khu vc châu Á-Thái Bình Dương, đc bit khi chính quyn của TT Obama mun đóng mt vai trò quan trng trong khu vc, gia tăng sc mnh mi quan h ngoi giao và an ninh vi các đng minh Châu Á. (BT/GDVN-Reuters)

Báo Phượng Hoàng: Trung Quốc đang bị kẹp chặt từ hai cánh

Theo Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), Hi quân M và Philippines trong tun này “vai k vai” t chc tp trn chung vùng bin gn qun đo Trường Sa (thuc ch quyn ca Vit Nam - PV), kéo dài đến ngày 27/4.
Gii tình báo quân s phương Tây cho rng, Hi quân M và Philippines trin khai din tp bin Đông ln này là đ tăng cường quan h hp tác quân s song phương, hip đng trang b, đng thi M cũng mun đưa ra mt li cnh báo cng rn vi các nước bin Đông như Trung Quc; còn Philippines cũng mun th hin vi Trung Quc v vai trò hp tác vi M, th hin sc mnh quân s ca M, Philippines trong thi đim tình hình bin Đông căng thng.

left align image

Tng thng Philippines còn công khai nói rng, cuc din tp ln này là nhm tăng cường sc mnh chiến đu thc tế trên bin cho Hi quân Philippines và M, cùng đi mt vi các thách thc t Trung Quc, đng thi thông qua din tp cũng giúp cho Quân đi M và Philippines tăng cường hip đng sn sàng chiến đu.
Cách đây mt tun, 8 tàu cá ca Trung Quc đánh bt cá bãi cn Scarborough (Trung Quc gi là đo Hoàng Nham) đã b tàu chiến c ln mi nht ca Philippines bao vây mt cách công khai, các binh sĩ Philippines còn có ý đnh bt gi ngư dân Trung Quc mà h cáo buc vi phm.
Khi đó, Trung Quc đã lp tc điu 3 tàu hi giám có vũ trang ti, tàu thuyn ca Trung Quc và tàu chiến ca Philippines đã xy ra cuc đi đu trên bin dài ngày.
Trong khi đó, chính quyn Philippines đc bit nhn mnh, cuc din tp M-Philippines ln này bin Đông đã được lên kế hoch t trước khi xảy ra xung đột với TQ tại bãi cạn Hoàng Nham, là chương trình tp trận thường niên, không phi c ý khiêu khích Trung Quc, không có liên quan đến s c đi đu gia Trung Quc và Philippines.
Trung Quc đã đưa các tàu cá v cng bin tnh Hi Nam, Trung Quc, nhưng vn gi li mt tàu hi giám đ tiếp tc tun tra vùng bin xung quanh bãi cn Scarborough.
Trong bi cnh này, M và Philippines đã t chc cuc din tp ln trên bin nhy cm, vi s tham gia ca 4.500 binh sĩ M và 2.300 binh sĩ Philippines.
Đa đim ch yếu vùng bin đo Luzon phía bc Philippines và vùng bin xung yếu chiến lược kim soát tuyến đường trên bin Đông.
Theo các ngun tin mi nht, khoa mc din tp trên bin Đông ca Hi quân M và Philippines bao gm din tp sơ tán khn cp nhân viên trên bin, din tp bn đn tht, din tp chiến đu mô phng, din tp máy bay chiến đu, din tp tàu chiến, din tp đt kích đ b tàu nh và din tp đt kích đ b lưỡng thê đo Palawan…
Chuyên gia quân s Australia cho rng, M và Philippines la chn bin Đông đ din tp đã phát đi tín hiu cnh báo nhy cm đi vi Trung Quc. M mun đóng vai trò thc s bin Đông, ln này M din tp bin Đông chính là mun phát đi mt tín hiu vi Trung Quc, M s phi giúp các nước có liên quan đi phó vi Trung Quc, đng thi M cũng quan tâm đến các hot đng quân s ca Hi quân Trung Quc bin Đông.
M
mun cùng các đng minh trong khu vc tăng cường hin din quân s bin Đông.
Mt khác, tp chí “Nhà ngoi giao” Nht Bn mi tiết l, trong cuc din tp Malabar ln th 16 gia Hi quân Mn Đ đang được tiến hành, M đã c tổ hợp tác chiến HKMH ca Hm đi 7, có HKMH USS Carl Vinson, liên đi máy bay chiến đu 17, tàu tun dương, tàu khu trc tên la; còn n Đ đã c 2 tàu khu trc tên la, tàu h tng tên la, tàu tiếp tế vin dương.
Cuc din tp này din ra liên tc vnh Bengal trong thi gian 10 ngày, đng thi khoa mc din tp gm tác chiến chng tàu ngm và phòng không trên bin, tác chiến trên tàu chiến, hành đng chng cướp bin, tác chiến chng tàu ngm đc bit là tàu ngm Trung Quc. Hi quân n Đ và M đã trin khai din tp ln trên bin, tính cht chiến đu thc tế rt mnh.
Quan chc M công khai cho rng, hin nay bin Đông có cuc din tp ca M-Philippinese, còn n Đ Dương có cuc din tp ca M-n, đã to thành thế tn công gng kìm. M không th coi thường Hi quân Trung Quc, đng thi cũng đang tăng cường đ phòng Hi quân Trung Quc t hai cánh. 

(ĐB theo báo Phượng Hoàng)Báo Hoàn Cầu TQ nói về ý nghĩa đằng sau cuộc tập trận "Balikatan 2012"Cuc tp trn chung gia Philippines và M “Balitakan 2012” đã được bt đu t ngày 16/4 ti Manila. Đây là cuc tp trn thường niên gia quân đi hai nước, tuy nhiên cuc tp trn“Balikatan 2012” năm này đã gây ra s quân tâm hơn đi vi các nước trong khu vc.
Báo Hoàn C
u Trung Quc cho rng: Cuc tp trn chung “Balitakan” có tác dng làm nổi bt lên quan h đc bit gia hai nước M và Philippines, hơn na đây còn là mt cuc tp trn đnh kỳ có nh hưởng đến chiến lược ca M ti khu vc châu Á-Thái Bình Dương.
Do Philippines là quc gia ph thuc nhiu vào quan h vi M, mc dù M đã tng thu hi các căn c quân s ca mình ti Philippines, nhưng Philippines đã đưa ra đ ngh M quay tr li. Do đó, cuc tp trn “Balitakan 2012” năm nay mang mt ý nghĩa đc bit.
M
t ngun tin cho rng, đã có gn 4.500 binh lính M tham gia vào cuc tp trn chung ln này, so vi con s hơn 2.300 binh lính Philippines.
Trang web c
a TQLC M cho biết, cuc din tp ln này có 3 ni dung ch yếu:
- Th nht là din tp ch huy tham mưu được tiến hành ti khu vc th đô Manila;
- Th
hai, hun luyn s dng nhng thiết b hin đi đ hc k năng sinh tn trong rng rm
- Th ba, din tp hỗ tr nhân đo và cu tr thiên ti ti khu vc tnh Palawan.

left align image
Ngoài ra, quân đ
i M và Philippines còn din tp đ b ti khu vc tnh Palawan đ bo v các giàn khoan ti đây. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích thì cuc tp trn “Balitakan 2012” ln này không thc s có quy mô ln như vy.
B
i hu hết các vũ khí trang b ca Hi quân Philippines được coi là hin đi thì so vi quân đi M đã quá lc hu.Hi quân và Không quân Philippines không đ kh năng đ t mình kim soát vùng tri và vùng bin ca mình, thì làm sao mà có th thc hin tác chiến đ b.
Có th
nói rng, 4.500 binh lính M đến tp trn cùng Philippines là mt thành công. Bi M đã mang đến đây mt chiến thut tác chiến đ b đin hình nht. Chiến thut này không nhm chng khng b mà là đ có th chiếm li được mt phn Bin Đông.

Hot đng tác chiến liên hp luôn rt phc tp. Trong các hot đng chung trên bin trước đây, M, Nht Bn và Anh đã tng thc hin rt tt, bi cơ s k thut tác chiến ca các nước này rt hin đi và ngang ngửa nhau.
Trong khi l
c lượng quân đi ca Philippines khi kết hp vi quân đi M không th thc hin được mt cuc tác chiến đ b trên đt lin, ch không nói đến mt cuc đ b trên bin.
Cho nên, ý nghĩa l
n nht ca cuc tp trên “Balitakan” là M mun s dng Philippines như mt bàn đp cho ý đ tng cường s hin din quân s ti khu vc.Quyn ch đng trong cuc tp trn không nm Philippines mà nm trong tay người M.
M
và Philippines đương nhiên là không th “k vai sát cánh” được, mà M ch mun cân bng lc lượng quân s đ can thip vào các vn đ ti khu vc. (M.T./GDVN theo Global Times)


Nam Yết chuyển

No comments: