Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, April 12, 2012

Danh Sách Các Chiến Hạm Việt Nam Di Tản Năm 1975

Danh sách các chiến hạm thuộc Đệ Thất Hạm Đội yểm trợ cho cuộc hành quân Frequent Wind ngày 30/04/1975

Danh Sách Các Chiến Hạm Việt Nam Di Tản Vào Tháng 4 Năm 1975 

No comments: