Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Monday, February 5, 2018

Đường Mòn Nay Đã Đổi Tên: No More Hochiminh Trail in San Diego.Hochiminh trail nay đã được đổi thành La Jolla Trail và Saigon Trail, qua các cuộc đấu tranh liên tục không mệt mỏi của các cá nhân và đoàn thể thuộc Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn cộng sản tại Hải Ngoại với chính quyền đia phương và công ty Google.
No More Hochiminh Trail in San Diego.
https://www.google.com/maps/place/La+Jolla+Trail/@32.8851005,-117.2560555,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x80dc06942fe223ed:0x1d9495b74b516700!8m2!3d32.8851005!4d-117.2516781?hl=en-GB

No comments: