Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, March 1, 2018

Hải ngoại thương ca (Nguyễn Văn Đông) - Elvis Phương


HoangsaParacel: Niên trưởng Đại Tá Nguyễn Văn Đông tiêu biểu cho người lính Quốc Gia với nhân cách cao vòi vọi, chỉ biết phục vụ tổ quốc và dân tộc.
Dù ông chọn sống tại quê hương bị nhuộm đỏ, nhưng không hề đội trời chung với con người cộng sản.

No comments: