Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Friday, March 23, 2018

The Invisible Army

HoangsaParacel: Đạo quân Việt Nam hơn 1 triệu quân chiến đấu giòng dã hơn 30 năm trời, nhưng hầu như vô hình với dư luận Mỹ trong cuộc chiến. Điều này chứng tỏ sự vô lương tâm của báo chí, truyền thông và bọn phản chiến Mỹ.

The Invisible Army (?!), they fought against the Vietnamese and Chinese Communists for many decades, but they have been forgotten.


No comments: