Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, May 27, 2014

REMEMBERING THE ARVN - TƯỞNG NHỚ QLVNCH

Những hình ảnh bằng ngàn lời nói

http://vnafmamn.com/VIETNAM%20WAR/VN_war40.jpg
During the Vietnam war and up to this moment, the US main stream media tended to ignore the role of The Army of the Republic of Vietnam (ARVN). In other words, the soldiers of ARVN seemed to be invisible, having no portraits. A small collection of photos below will give you a glimpse of those soldiers' images. Not only how they look like, but more or less the candid photos would reflect their lives, joy, sadness, and religious beliefs. For more than 20 years, those ordinary soldiers who mostly came from poor farming families, had borne the burden of Vietnam War, successfully stopping the invasion machine of world communism until the bitter end.


(Trong cuộc chiến tại Việt Nam và cho đến tận bây giờ, hệ thống truyền thông của Hoa Kỳ có xu hướng quên lãng đi vai trò của Quân Lực VNCH (ARVN). Nói một cách khác, các chiến sỹ VNCH hình như vô hình và không có chân dung.

Một số ảnh chụp dưới đây sẽ cho bạn một cái nhìn thóang qua về hình dáng những người lính đó. Không những cho thấy họ trông như thế nào, và it nhiều những tấm ảnh trung thực này sẽ phản ảnh cuộc đời của họ, niềm vui, nỗi buồn, và niềm tin tôn giáo của họ. Đã trên 20 năm qua, những người lính bình thường đó, hầu hết xuất thân từ các gia đình nông dân, đã gánh chịu sức nặng của cuộc chiến VN, đã ngăn chặn thành công bộ máy xâm lăng của chủ nghĩa Cộng Sản quốc tế cho đến kết cục bi thảm.)


Someone would say without the U.S. air superiority and artillery firepower support, the ARVN couldn't stand by itself and achieve victory in the the Eastern offensive (1972); but all the military experts will agree that no matter how powerful air support is available, the battle job won't be done without the foot soldiers on the ground. In this context, the soldiers of ARVN have performed beyond expectation, considering their physical capacity, the limit of ARVN military resources, and the political circumstance during the war. General MacArthur once said "Old soldiers never die, they just fade away." Not only so, the ARVN soldiers' images would be imprinted forever in the memories of those who once witnessed their dedication and sacrifice for the liberty of south Vietnam. 


(Có người nói rằng không có sự yểm trợ hỏa lực pháo binh và ưu thế về không lực của Mỹ, QLVNCH đã không thể đứng vững nổi một mình và đã không đạt được sự thành công trong cuộc chiến Mùa Hè Đỏ Lửa 1972; nhưng tất cả các chuyên gia về quân sự đều đồng ý rằng cho dù có được sự yểm trợ mạnh mẽ đến đâu về không trợ, chiến trường vẫn không thể giải quyết được nếu không có người lính bộ binh trên mặt đất. Trong định nghĩa này, các chiến sỹ VNCH đã chiến đấu vượt lên trên cả sự mong đợi, nếu nói về sức người, sự hạn chế về các tài nguyên quân sự, và hoàn cảnh chính trị của cuộc chiến. Tướng MacArthur từng nói: "Những người lính già không chết, họ chỉ phai mờ dần." Không hẳn thế, những hình ảnh của những người lính QLVNCH sẽ được in đậm trong tâm khảm những ai đã từng chứng kiến sự hy sinh, sự dấn thân của họ cho nền tự do của miền Nam VN.)The following text is an excerpt found in a Vietnam Vet's website.

In Honor of the Other Vietnam Veterans


      It is easy for we Americans, Canadian, and Aussies who fought in Vietnam to forget that there is a whole population of Vietnam veterans who saw it through to the end. I speak of the armed forces of South Vietnam. Unlike us, they did not return home after 364 and a wake up. They got no R&R. They just fought on and on.
The South Vietnamese armed forces are criticized for being mediocre troops with untrustworthy leaders. That may have been so in some cases but I believe that most of the South Vietnamese soldiers, sailors, airmen and Marines were good troops, led by competent officers who put up a damn fine fight -- until the only friends they had walked out on them.


(ĐỂ VINH DANH NHỮNG CỰU CHIẾN BINH VN KHÁC)
(Thật dễ cho chúng ta những người Mỹ, Gia Nã Đại, Úc đã từng chiến đấu tại VN để quên rằng có cả một khối cựu chiến binh VN đã đi xuyên qua suốt cuộc chiến cho đến tận cùng. Tôi nói đến quân lực của Miền Nam VN. Khác với chúng ta, họ không được trở về nhà sau 364 và một ngày thức dậy. Họ không có ngày nghỉ phép. Họ cứ chiến đấu và chiến đấu.

Quân lực VNCH đã bị chỉ trích là đội quân yếu kém với các cấp lãnh đạo không có giá trị. Điều đó có thể đúng trong một vài trường hợp nhưng tôi tin rằng hầu hết các chiến sỹ Miền Nam, các thủy thủ, các lính không quân và TQLC đều là những đội quân giỏi, được lãnh đạo bởi những sỹ quan có khả năng và họ đã chiến đấu một cách tuyệt vời - - cho đến khi những người bạn duy nhất của họ đã bỏ rơi họ ở lại.)


Remembering ARVN

THE RAIN ON THE LEAVES
(Background Music in Vietnamese & English)

English Lyric: Mitch Miller
Singer: Dalena (an American singer who can sing perfectly in Vietnamese)


The rain on the leaves is the tears of joy
Of the girl whose boy returns from the war.
The rain on the leaves is the bitter tears
When the mother hears her son is no more
The rain on the leaves is the cry that is torn
From a baby just born as life is begun
The rain on the leaves is an old couple's love
Much greater now than when they were young.

The rain on the leaves is the passionate voice
In a final choice when last love is near.
The rain on the leaves is the voice surprised
As it realizes its first love is here
The rain on the leaves is the heart's distress
And a loneliness, as life passes by
The rain on the leaves is the last caress
And a tenderness before love can die
       During the Vietnam war and up to this moment, the US main stream media tended to ignore the role of The Army of the Republic of Vietnam (ARVN). In other words, the soldiers of ARVN seemed to be invisible, having no portraits. A small collection of photos below will give you a glimpse of those soldiers' images. Not only how they look like, but more or less the candid photos would reflect their lives, joy, sadness, and religious beliefs. For more than 20 years, those ordinary soldiers who mostly came from poor farming families, had borne the burden of Vietnam War, successfully stopping the invasion machine of world communism until the bitter end.

Someone would say without the U.S. air superiority and artillery firepower support, the ARVN couldn't stand by itself and achieve victory in the the Eastern offensive (1972); but all the military experts will agree that no matter how powerful air support is available, the battle job won't be done without the foot soldiers on the ground. In this context, the soldiers of ARVN have performed beyond expectation, considering their physical capacity, the limit of ARVN military resources, and the political circumstance during the war. General MacArthur once said "Old soldiers never die, they just fade away." Not only so, the ARVN soldiers' images would be imprinted forever in the memories of those who once witnessed their dedication and sacrifice for the liberty of south Vietnam.

The following text is an excerpt found in a Vietnam Vet's website.

In Honor of the Other Vietnam Veterans

      It is easy for we Americans, Canadian, and Aussies who fought in Vietnam to forget that there is a whole population of Vietnam veterans who saw it through to the end. I speak of the armed forces of South Vietnam. Unlike us, they did not return home after 364 and a wake up. They got no R&R. They just fought on and on.

The South Vietnamese armed forces are criticized for being mediocre troops with untrustworthy leaders. That may have been so in some cases but I believe that most of the South Vietnamese soldiers, sailors, airmen and Marines were good troops, led by competent officers who put up a damn fine fight -- until the only friends they had walked out on them.

(More photos will be added when available)
(Added 6 photos) PORTRAITS OF ARVN SOLDIERS
ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers
ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers

ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN
 Soldiers
ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN
 Soldiers
ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN
 Soldiers
ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN
 Soldiers

ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers
ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers
ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers
ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers VN war photos

ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers
ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers
ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers ARVN Soldiers
VN war photos VN war photos ARVN Soldiers

No comments: