Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, March 1, 2016

The First Democratic Election in Vietnam


First of all, we'd like to clarify some facts that might have been misinterpreted or misunderstood from the beginning:
- This Petition does not intend to ask/request The United Nations or The United States to interfere with [or to impose their will, standards or laws on] Vietnam's [coming] Elections [in May, this year].
- This Petition does not advocate, encourage or promote any illegal actions that the Vietnamese Government does not permit or allow their Citizens to do/participate.
- We do not belong to any Political Organizations or Parties. We do not have any Political Agenda/Ambition [such as becoming an Opposing Force/Party versus the Current Communist Party in Vietnam]. We do not support any particular "Candidate" [of our own], or try to install anyone [among our own] into the Vietnam's National Congress.

Instead, we were simply voicing our concern, and alerting International Bodies to the facts that [after the XII National Congress of The Communist Party in Vietnam in late January]:
- The Communist Party in Vietnam is at a Crossroad, and is ready for Change [Politically and Systematically]
- The Current Leaders of Vietnam [who have been toppled, prohibited from staying in offices] are also ready to consider/adopt some Changes [Ideologically and Systematically]
- The Vietnamese Citizens are also ready for a Major Change [Politically and Systematically]
We anticipated:
- There will be some Drift among Communist Politburo Members
- Some Top Members may call for Changes [Systematically]
- Some [Top Officials, such as Current Leaders] may break away from The Communist Party to Run for the seats of Presidency [or Prime Minister] Independently.
- The People may Rise Up and Demand a [True] Democratic Election

And, to the surprise of many people who had doubted [or even opposed] our petition from the beginning, almost all of our predictions had came true.
Especially, since President Barack Obama has announced that he will visit Vietnam in May, this year, during The General Election, we, again, would like to ask the Leaders of The Free World, The United Nations, The President of The United States, The Secretary of The U. S. of A. [Mr. John Kerry], and The Congress of The United States to pay more attention to these Developments, to make sure that we can provide some assistance as well as Protection to the Citizens of Vietnam [who are demanding their God-Given Universal Basic Human Right: The Right to Vote, to participate in a Democratic Election--of the people, by the people and for the people].
Please see to it that they would be treated fairly, equally and humanely, make sure that these brave pioneers who are standing up for a noble Cause will not be subjected to suppression, oppression or persecutions, by the hands of The Communist Regime, as a way to hang on to their power, denying our people our Basic Universal Human Rights.
Aside from helping our people out of kindness, a prosperous and Democratic Vietnam would also be a more reliable Ally, to help maintain Peace and Order in the region. That would also fulfill the goal of The Vietnam War, bring closure to the 58,000 plus souls who had sacrificed their lives and hundreds of thousands others who were wounded defending The Free World. Not to mention an Independent and Wealthy Vietnam would contribute to the world [Financially], instead of just begging for "Developing Funds" like the Communist Government is doing right now; and instead of sending dozens of Billions of Dollars back home each year to support our loved ones in Vietnam, we Vietnamese Expatriates can spend that money here, in our New Homes, to help build our Local Economies, where we live. We think a Democratic Vietnam will not only just benefit Vietnam, but will also benefit The Free World as well.
Please support our Petition, to Protect The People/Activists in Vietnam who are simply just asking their government to observe and respect their Basic Human Rights [which Vietnam had also recognized, in black and white, stated so in the Constitution].
Please help the people of Vietnam to stage their First Democratic Election, ever.
Please Sign this Petition.
Thank you.
++++++++++++++++++++++
 Đầu tiên, chúng tôi muốn làm rõ một số sự kiện mà có thể đã bị diễn dịch sai lạc hoặc bị hiểu lầm ngay từ khởi đầu:
- Kiến Nghị này không có ý định đòi hỏi/yêu cầu Liên Hiệp Quốc hay Hoa Kỳ [phải] can thiệp vào Nội Bộ của Việt Nam [ví dụ như để áp đặt ý muốn, tiêu chuẩn hoặc luật lệ của họ] vào Cuộc Tổng Tuyển Cử tại Việt Nam [tháng năm, năm nay].
- Kiến Nghị này cũng không nhằm ủng hộ, khuyến khích hoặc thúc đẩy [Nhân Dân Việt Nam xúc tiến] bất kỳ hành động bất hợp pháp nào, mà Chính phủ Việt Nam không cho phép công dân của họ thực hiện/tham gia.
- Chúng tôi hoàn toàn không thuộc bất cứ Tổ Chức Chính Trị hoặc các Đảng Phái Chính Trị nào. Chúng tôi cũng không có bất kỳ Tham Vọng Chính Trị/Chương Trình/Kế Hoạch gì [ví dụ như mong muốn trở thành một lực lượng Đối Lập với Đảng Cộng Sản ở Việt Nam hiện nay]. Chúng tôi cũng không có kế hoạch/mục đích hỗ trợ bất kỳ "Ứng Cử Viên" nào [thuộc Đảng/Nhóm/Tổ Chức của chúng tôi], hoặc cố gắng để cài đặt bất cứ ai [trong nhóm chúng tôi] vào vai trò Đại Biểu Quốc Hội của Việt Nam.
Thay vào đó, chúng tôi chỉ đơn giản bày tỏ mối quan tâm của chúng tôi, và cảnh báo các Cơ quan quốc tế về các sự kiện [sau Đại Hội XII của Đảng Cộng Sản Việt Nam vào cuối tháng Một năm nay]:
- Đảng Cộng Sản ở Việt Nam đang ở Ngã Ba Đường, và đã sẵn sàng để thay đổi [Về "Ý Thức Hệ" và Cơ Chế Chính Trị]
- Các nhà lãnh đạo hiện tại của Việt Nam [đã bị lật đổ, bị cấm ra tranh cử vào tháng Năm năm nay] cũng đã sẵn sàng để xem xét/áp dụng một số thay đổi [ý thức hệ và Cơ Chế Chính Trị]
- Công Dân Việt Nam hiện nay cũng đã sẵn sàng cho một sự thay đổi toàn diện [Về Cơ Chế Chính Trị nói chung, và Cơ Chế Bầu Cử nói riêng]
Chúng tôi đã dự đoán rằng:
- Sẽ có một số "Rạn Nứt"/Mâu Thuẫn/Tranh Chấp giữa những Thành Viên Gạo Cội của Bộ Chính Trị, Đảng CSVN
- Một số Thành Viên Cao Cấp trên có thể sẽ kêu gọi thay đổi [Cơ Chế Chính Trị]
- Một số [Cán Bộ Nòng Cốt, chẳng hạn như những nhà lãnh đạo hiện tại] có thể sẽ tách ra khỏi Đảng Cộng Sản để Tranh Cử cho những chức vụ như Chủ Tịch Nước [hoặc Thủ Tướng Chính Phủ] với cương vị những Ứng Cử Viên Độc Lập.
- Nhân Dân Việt Nam có thể sẽ "Vùng Lên", Đứng Dậy để Yêu Cầu Nhà Cầm Quyền Việt Nam phải tổ chức một Cuộc Tổng Tuyển Cử Dân Chủ theo đúng như Hiền Pháp và Công Ước Quốc Tế đã Qui Định.
Và, trước sự ngạc nhiên của những người đã nghi ngờ [hoặc thậm chí phản đối] kiến ​​nghị của chúng tôi vào lúc đầu, gần như tất cả các dự đoán của chúng tôi đã trở thành sự thật.
- Phong trào tự ứng cử vào Quốc hội tại Việt Nam
- Thủ tướng Dũng lấy lại thanh thế tại Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN?
- Chủ tịch Quốc hội: 'Dân chủ là để dân được mở miệng ra'
- Danh sách người dân Việt Nam ủng hộ tôi ứng cử ĐBQH
- Tự Do Bầu Cử - Democratic Election for Việt Nam
Hơn nữa, Tổng thống Barack Obama đã thông báo rằng ông sẽ đến thăm Việt Nam vào tháng Năm, năm nay, trong mùa Tổng Tuyển Cử ở Việt Nam, chúng tôi, một lần nữa, khẩn thiết yêu cầu các nhà lãnh đạo của Thế Giới Tự Do, Liên Hiệp Quốc, Tổng Thống Hoa Kỳ, Bộ Trưởng Ngọai Giao Hoa Kỳ [Ông John Kerry], và Quốc Hội Hoa Kỳ phải chú ý nhiều hơn đến những diễn biến đã nêu ra ở trên, để có thể bảo đảm rằng chúng ta có thể hỗ trợ cũng như bảo vệ cho các công dân Việt Nam [đang tranh đầu để đòi hỏi những Nhân Quyền Căn Bản của họ [Basic Human Right như: Quyền đi bầu, Quyền được tham gia một cuộc Bầu Cử Tự Do - của dân, do dân và vì dân].
Hãy lưu ý, để xem họ phải được đối xử công bằng, bình đẳng và nhân đạo, bảo đảm rằng những người tiên phong dũng cảm đứng lên cho một nguyên nhân quý tộc sẽ không phải chịu sự đàn áp, áp bức hoặc bắt bớ bởi chế độ Cộng Sản Việt Nam, vì muốn Tham Quyền Cố Vị, bám giữ quyền lực của mình, sẽ không từ bỏ thủ đoạn nào, để tước đọat, ngăn cấm, không cho Nhân Dân Việt Nam được Tìm Hiểu, Đòi Hỏi hoặc Thực Thi những Quyền Công Dân Căn Bản mà đúng ra họ đã phải có từ Thế Kỷ 20 trước đây [như Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố tại Quảng Trường Ba Đình vào năm 1945].

Ngoài Lí Do Nhân Đạo, thiết nghĩ, một Việt Nam thịnh vượng và Dân Chủ cũng sẽ là một Đồng Minh đáng tin cậy hơn, góp phần duy trì Hòa Bình và Trật Tự trong khu vực [Biển Đông]. Điều này cũng sẽ hoàn tất mục tiêu của Cuộc Chiến Tranh Việt Nam, nhằm mang lại Niềm An Ủi (Closure) cho 58.000 sinh linh đã hy sinh tính mạng và hàng trăm ngàn Quân Dân Cán Chính khác [đã bị thương] trong công cuộc bảo vệ Tiền Đồn của Thế Giới Tự Do. Ngoài ra, một nước Việt Nam Độc Lập và Sung Túc cũng sẽ đóng góp cho thế giới [Về mặt tài chính], thay vì quanh năm chỉ biết cầu xin Viện Trợ từ những "Quỹ Phát Triển" như Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam hiện nay đang thực hành; và thay vì mỗi năm phải gửi hàng chục tỷ đô la về Việt Nam để hỗ trợ những người thân yêu của chúng tôi tại Việt Nam, Người Việt Hải Ngoại có thể dùng tiền đó ở đây, trên những Quê Hương Thứ Hai của chúng tôi, để góp phần xây dựng kinh tế địa phương, ngay tại nơi chúng tôi đang sống.

Chúng tôi nghĩ rằng một Việt Nam Dân Chủ sẽ không chỉ có lợi cho Việt Nam, mà còn sẽ có lợi cho cả Thế Giới Tự Do nói chung.
Xin ủng hộ Kiến nghị này của chúng tôi, để bảo vệ những Người Dân, những Nhà Hoạt Động Dân Chủ (Social Activists) tại Việt Nam. Họ chỉ đơn thuần yêu cầu chính phủ Việt Nam phải tôn trọng Nhân Quyền [mà Việt Nam đã công nhận, trên giấy trắng mực đen, đã được ghi rõ trong Hiến pháp].
Hãy giúp đỡ Nhân Dân Việt Nam trong giai đoạn yêu cầu, tổ chức và thực hiện cuộc Bầu Cử Dân Chủ Đầu Tiên ở Việt Nam.
Hãy Tham Gia Ký Tên vào Kiến Nghị này.
Cảm tạ quí vị.
Letter to
General Secretary of the United Nations Ban Ki-moon
All Free Nations Heads of States
United States Congress Members of Congress
and 5 others
President of The United of States Barack Obama
Secretary of States of the United States John Kerry
General Secretary of the Communist Party of Vietnam Nguyen Phu Trong
President of Vietnam Truong Tan Sang
Prime Minister of Vietnam Nguyen Tan Dung
International Support & Assistance to Set Up The First Democratic Election in Vietnam
Khai Dao started this petition with a single signature, and now has 4,460 supporters. Start a petition today to change something you care about.

No comments: