Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Wednesday, June 21, 2017

Ngày Tỵ Nạn World Refugee Day San Diego 2017

HoangsaParacel: Còn chủ nghĩa cộng sản và khủng bố là còn người tỵ nạn. Không một ai muốn lìa bỏ quê hương. Những kẻ cuồng tín chỉ muốn áp đặt ý thức hệ bằng cách bỏ tù, đánh đập, giết người, luôn luôn khủng bố tinh thần dân chúng, để họ sống dở chết dở trong sợ hãi để dễ bề nắm độc quyền cai trị. Người dân không chịu đựng nổi sự áp bức, bóc lột nên đã rời bỏ nơi chôn nhau, cắt rốn, liều chết ra đi. Bởi vậy khi nào còn cộng sản,còn khủng bố, chúng ta, những người tỵ nạn, phải chống chúng đến cùng.Hình ảnh Lâm Tiến Dũng và Trần Chấn Hải

No comments: