Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, June 27, 2017

Tổ Quốc và Tôi- Nhạc Sĩ Hải Quân Nguyễn Thiện Lý


image1.JPG

   "    Hoài niệm và tự hào về một thời mặc áo lính.  "
Nhạc Sĩ Hải Quân Nguyễn Thiện Lý - Hội Hải Quân Hàng Hải San Diego

No comments: