Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, March 12, 2015

Bà Ngô Đình Nhu trả lời phỏng vấn năm 1982 (phụ đề Việt ngữ)

No comments: