Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, March 17, 2015

Hạ Cờ Đỏ Sao Vàng tại Nhà Thờ ở Fresno City ngày 15/3/2015

    Cộng Đồng Việt Nam hạ cờ đỏ sao vàng xuống và giương cao Cờ Vàng trên nóc nhà thờ Deliverance House of Prayer Ministries ở Fresno City, CA - Hoa Kỳ ngày 15 tháng 3 năm 2015

    

No comments: