Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, August 14, 2016

CỔ LAI HY _ Ngô Minh Hằng


Bước vào thất thập cổ lai hy
Có lạ chi đâu, chẳng khác gì
Cũng cuốn vở xưa, ngòi bút ấy
Vẫn tình tự cũ, trái tim ni

CỔ LAI HY


Bước vào thất thập cổ lai hy
Có lạ chi đâu, chẳng khác gì
Cũng cuốn vở xưa, ngòi bút ấy
Vẫn tình tự cũ, trái tim ni
Quê hương luôn ước ngày quang phục
Dân tộc hằng mong phút diệu kỳ
Nổi trống Diên Hồng xoay thế cuộc
Cơ Trời vận nước lẽ huyền vi ...

Ngô Minh Hằng


Attachments area

Preview YouTube video Ngô Minh Hằng, Bùi Dương Liêm phỏng vấn
Ngô Minh Hằng, Bùi Dương Liêm phỏng vấn

No comments: