Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Friday, February 17, 2017

Cống nước thải số 1 "Formosa"

Lê Khôi TV added 5 new photos — at Formosa Ha Tinh.
12 hrs
Dân ở tại đây cho biết hiện tượng này không xẩy ra thường xuyên. 
Trước đây có nhìn thấy mấy lần nhưng nước không có màu đỏ đậm như thế này.
Ảnh: Ngư Dân gửi về
Hồ Quang shared Lê Khôi TV's post.
3 hrs

No comments: