Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, February 28, 2017

Loa phường đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử?

HoangsaParacels: Sao không thấy đảng viên nào tuyên bố đảng cộng sản Việt Nam đã hoàn thành "sứ mạng lịch sử" và nên giải thể cho dân tộc nhờ nhỉ.

No comments: