Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, May 24, 2016

Obama prods Vietnam on rights after activists stopped from meeting him By Matt Spetalnick and Martin Petty,Reuters

Tổng Thống Obama Huých Cùi Chỏ Việt Cộng về Nhân Quyền, Sau Khi Các Nhà Hoạt Động bị CA Ngăn Chặn Không Cho Gặp Ông.

No comments: